Einleitung

Landela umhlahlandlela ukususa isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi ngesitjheleli ukobana ulungise nanyana ujamisele.

Werkzeuge

Kein Werkzeug erforderlich.

Ersatzteile

Kein Ersatzteil erforderlich.

 1. Linga ukusebenza kwepompo ngokupompa amahlandla ama-40.
  • Linga ukusebenza kwepompo ngokupompa amahlandla ama-40.

  • Ipompo ekungiyo fanele ibuyise nanyana malitha ali-10.

  Kommentar hinzufügen

 2. Susa amaphini amabili ahlanganisa isibambo esitjhelelini.
  • Susa amaphini amabili ahlanganisa isibambo esitjhelelini.

  Kommentar hinzufügen

  • Dosa iimbambo ezimbili zomgqala kude nesitjheleli.

  Kommentar hinzufügen

  • Phakamisa amaphini amabili abambene nesakhelelo sepompo nesibambo siyephezulu, kusukela esakhelweleni sepompo.

  Kommentar hinzufügen

  • Ngokuya ngegadangweli, yenza mbala bona ulekelela isibambo nehloko ngananyana ngezandla ezintathu.

  • Tjhelelisa ibheringhi yentonga ngaphandle kwehloko.

  • Hlola ibheringhi yentonga nehloko ukobana ayikasinyeki nanyana ayikarathuki.

  Kommentar hinzufügen

  • Susa ihloko nesibambo, uzibeke endaweni ehlwengekileko ukuvimbela ukusilaphazeka.

  Kommentar hinzufügen

  • Ngokuqina phakamisa isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi, ngezandla zombili.

  • Thlogomela ukobana ungawisi isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi ngombana lokho kungona ipompo nesilinda.

  Kommentar hinzufügen

  • Sebenzisa isipanere sephayiphu ukulenza ligedle ubungaphezulu bephayiphu esikhuphukeleni.

  Kommentar hinzufügen

  • Phakamisa isitjheleli nesikhuphukeli nephayiphu edlulisa amanzi.

  • Beka ipompo nentonga bese uyayiqinisa kuzungeza intonga, uyibophe uyiqinise hlangana nepompo nentonga.

  • Ngokutjheja yehlisa isikhuphukeli nephayiphu edlulisa amanzi nesitjheleli ukuvumela bona izithekghe phezu kwentonga kuqina.

  Kommentar hinzufügen

  • Gedlisa bese ususa zombili ipompo nentonga bese uminyezele endaweni encani ngokungasikinyeki imbumbulu phezu kwesitjheleli.

  Kommentar hinzufügen

  • Susa ingaphezulu lesikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi, bese uyihlola bona ayikasinyeki nanyana ayikarathuki.

  • Beka isitjheleli endaweni enelanga ukwenzela bona ingasilaphazeki.

  Kommentar hinzufügen

Abschluss

Ukuhlanganisa into oyenzele ihloso ethileko, landela ifundiso ngendlela ethoma samva.

Ein weiterer Nutzer hat diese Anleitung absolviert.

iRobot

Mitglied seit 24.09.2009

1 Reputation

621 Anleitungen geschrieben

Kommentar hinzufügen

Statistik anzeigen:

Letzte 24 Stunden: 0

Letzte 7 Tage: 0

Letzte 30 Tage: 1

Insgesamt: 88