Einleitung

Landela umhlahlandlela lo ukususa nokujamisela nanyana ukulungisa itjhubhu phezu kwepompo yehlathi.

Werkzeuge

Kein Werkzeug erforderlich.

Ersatzteile

Kein Ersatzteil erforderlich.

 1. Linga ukusebenza kwepompo ngokupompa amahlandla ama-40.
  • Linga ukusebenza kwepompo ngokupompa amahlandla ama-40.

  • Ipompo ekungiyo fanele ibuyise nanyana malitha ali-10.

  Kommentar hinzufügen

 2. Susa amaphini amabili ahlanganisa isibambo esitjhelelini.
  • Susa amaphini amabili ahlanganisa isibambo esitjhelelini.

  Kommentar hinzufügen

  • Dosa iimbambo ezimbili zomgqala kude nesitjheleli.

  Kommentar hinzufügen

  • Phakamisa amaphini amabili abambene nesakhelelo sepompo nesibambo siyephezulu, kusukela esakhelweleni sepompo.

  Kommentar hinzufügen

  • Ngokuya ngegadangweli, yenza mbala bona ulekelela isibambo nehloko ngananyana ngezandla ezintathu.

  • Tjhelelisa ibheringhi yentonga ngaphandle kwehloko.

  • Hlola ibheringhi yentonga nehloko ukobana ayikasinyeki nanyana ayikarathuki.

  Kommentar hinzufügen

 3. Kostenloser Versand bei Bestellungen über 20 $
  Verwende den Code BLUEANDBLACK an der Kasse
  Kostenloser Versand bei Bestellungen über 20 $
  Verwende den Code BLUEANDBLACK
  • Susa ihloko nesibambo, uzibeke endaweni ehlwengekileko ukuvimbela ukusilaphazeka.

  Kommentar hinzufügen

  • Ngokuqina phakamisa isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi, ngezandla zombili.

  • Thlogomela ukobana ungawisi isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi ngombana lokho kungona ipompo nesilinda.

  Kommentar hinzufügen

  • Sebenzisa isipanere sephayiphu ukulenza ligedle ubungaphezulu bephayiphu esikhuphukeleni.

  Kommentar hinzufügen

  • Phakamisa isitjheleli nesikhuphukeli nephayiphu edlulisa amanzi.

  • Beka ipompo nentonga bese uyayiqinisa kuzungeza intonga, uyibophe uyiqinise hlangana nepompo nentonga.

  • Ngokutjheja yehlisa isikhuphukeli nephayiphu edlulisa amanzi nesitjheleli ukuvumela bona izithekghe phezu kwentonga kuqina.

  Kommentar hinzufügen

  • Gedlisa bese ususa zombili ipompo nentonga bese uminyezele endaweni encani ngokungasikinyeki imbumbulu phezu kwesitjheleli.

  Kommentar hinzufügen

  • Susa ingaphezulu lesikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi, bese uyihlola bona ayikasinyeki nanyana ayikarathuki.

  • Beka isitjheleli endaweni enelanga ukwenzela bona ingasilaphazeki.

  Kommentar hinzufügen

  • Susa ngaphezu kwebanga wesikhuphukeli sephapiphu.

  • Ngokuqinileko krufela isibambo saka-T phezu kwepompo yentonga.

   • Nawujamisela iphayiphu elidlulisa amanzi nesikhuphukeli ngaphezu kwephasi, lisa isibambo se-T sibambelele kufikela ulungele ukufaka esinye isitoki esijamiselako.

  Kommentar hinzufügen

  • Sebenzisa isikrufu sephayiphu ukugedlisa nokususa itjhubhu yepompo

  • Hlola itjhubhu bona ayithikamezeki nanyana isilaphazeke.

  • Beka itjhubhu endaweni ehlwengekileko ukuvimbela ukusilaphazeka.

  Kommentar hinzufügen

Abschluss

Ukubuyisela into oyenzele ihloso ethileko, landela ifundiso ngendlela ethoma samva.

iRobot

Mitglied seit 24.09.2009

1 Reputation

621 Anleitungen geschrieben

Kommentar hinzufügen

Statistik anzeigen:

Letzte 24 Stunden: 0

Letzte 7 Tage: 0

Letzte 30 Tage: 0

Insgesamt: 79