Polaroid One-Step 600 Lens Replacement
Tinte & Feder: Doug Jimenez