מצלמת רורס של הרכב Reverse camera does not turn on

יש לי בעיה עם מצלמת הרורס שבהילוך אחורי לא נדלקת מישהו יכול לעזור בבקשה

Translation

I have a problem with the reverse camera that does not turn on in reverse can someone help please

Diese Frage beantworten Ich habe das gleiche Problem

Ist dies eine gute Frage?

Bewertung 0

1 Kommentar:

Hi @qrpa8r20svxpm8h,

What is the model and year of the vehicle?

von

Einen Kommentar hinzufügen