Fairphone 3 Teardown
Tinte & Feder: Tobias Isakeit